Grupy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc Maj 2023.

Majowe święta

 • poznanie legendy o początkach państwa polskiego, poznanie symboli narodowych, kształtowanie świadomości różnic kulturowych i językowych między mieszkańcami poszczególnych krajów, kształtowanie poczucia przynależności do narodu, rozbudzanie postawy patriotycznej
 • poznanie symboli narodowych, kształtowanie postawy patriotycznej, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej oraz słuchu fonemowego, ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych
 • poznanie wybranych charakterystycznych miejsc Polski, symboli miast, ćwiczenie logicznego myślenia, umiejętności odwzorowywania i kodowania, rozbudzanie zainteresowania przeprowadzaniem prostych eksperymentów przyrodniczych, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy
 • zapoznanie z wybranymi tańcami ludowymi i strojami regionalnymi, nauka tańca ludowego, uwrażliwienie na różnorodność muzyczną poszczególnych regionów Polski, budzenie przywiązania i szacunku do ojczyzny
 • utrwalanie wiadomości na temat symboli narodowych, kształtowanie postawy patriotycznej, wprowadzenie podstawowych informacji na temat Unii Europejskiej i niektórych państw członkowskich, rozwijanie wielu zmysłów, budowanie wypowiedzi

Od pomysłu aż po dach

 • poznanie różnych typów budynków, kształtowanie umiejętności klasyfikowania domów ze względu na pełnioną funkcję i na budowniczych, rozwijanie sprawności ruchowej, ćwiczenie zdolności wypowiadania się całym zdaniem, rozwijanie kreatywności podczas wykorzystywania różnorodnych technik plastycznych, kształtowanie umiejętności wyciągania i formułowania wniosków, doskonalenie umiejętności współpracy w grupie
 • wprowadzenie litery h, H, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, uważne słuchanie, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych, rozpoznawanie liter, którymi dzieci są zainteresowane na skutek zabawy, rozwijanie umiejętności współpracy
 • poznanie nazw domów budowanych przez zwierzęta, doskonalenie umiejętności matematycznych: klasyfikowania, przeliczania, rozróżniania figur geometrycznych, rozwijanie zasobu słownictwa, uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych i plastyczno-techniczno-sensorycznych, ćwiczenie umiejętności współpracy
 • poznanie nazw materiałów budowlanych, utrwalenie nazw związanych z budową domu i osobami pracującymi przy budowie domu, utrwalanie stosunków przestrzennych oraz cech wielkościowych, kształtowanie poczucia pulsu w muzyce, rozwijanie umiejętności społecznych
 • utrwalanie wiedzy dotyczącej budowy domów w świecie ludzi i zwierząt, doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych, rozwijanie kreatywności, rozwijanie integracji sensorycznej, budowanie poczucia wspólnoty

Święto Rodziny

 • utrwalanie nazw emocji, rozwijanie świadomości, że emocje są nieodłącznym elementem życia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i wypowiadania się jego temat, rozwijanie postawy szacunku i życzliwości wobec najbliższych
 • umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na ich temat, uświadomienie wartości, jaką jest rodzina, w tym rodzeństwo, wspomaganie rozwoju społecznego, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych, kształtowanie poczucia obowiązku
 • ćwiczenie umiejętności klasyfikacji ze względu na podaną cechę, kształtowanie umiejętności rozpoznawania kolorów, rozwijanie orientacji przestrzennej, ćwiczenie słuchania tekstów literackich ze zrozumieniem, kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, rozwijanie ciekawości poznawczej i kreatywności poprzez eksperymentowanie
 • zapoznanie z nową piosenką o tematyce rodzinnej, budzenie wrażliwości muzycznej, rozwijanie sprawności fizycznej, doskonalenie umiejętności dramowych, doskonalenie współpracy w grupie
 • rozwijanie zdolności manualnych, poznawanie świata różnymi zmysłami, wzbogacanie słownika czynnego, podkreślanie wartości, jaką jest rodzina, wyrażanie radości z własnoręcznego przygotowywania upominków dla najbliższych, podsumowanie zdobytej wiedzy

Jak powstaje…?

 • kształtowanie wiedzy na temat zależności między pracą a wynagrodzeniem, wzbogacanie wiedzy dotyczącej rodzajów zawodów i przedmiotów potrzebnych do ich wykonywania, rozwijane sprawności ruchowej, doskonalenie umiejętności pracy w grupie,
 • poznanie procesu powstania wełnianych ubrań, zapoznanie z różnego rodzaju materiałami i przyborami krawcowej, wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich, wzbogacanie słownika czynnego, rozwijanie sprawności motorycznej, kształtowania umiejętności współdziałania w grupie
 • rozpoznawanie i podawanie nazw przetworów mlecznych, zapoznanie z etapami produkcji przetworów mlecznych, wdrażanie właściwych nawyków żywieniowych, utrwalanie umiejętności matematycznych (przeliczania, dodawania, odejmowania na konkretnych obiektach, odwzorowywania), zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków
 • poznanie nazw instrumentów i sposobów wydobywania z nich dźwięków, wzbogacanie słownika czynnego o terminy związane z muzyką, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, utrwalanie poznanej piosenki, uwrażliwianie na dźwięki w otaczającym nas świecie
 • poszerzenie wiedzy na temat sposobu powstawania ciasta oraz produktów z ciasta (pieczywo, makarony itp.), zapoznanie z zawodem piekarza, rozwijanie motoryki małej, stymulowanie wielu zmysłów, doskonalenie umiejętności współpracy, poznanie powiedzenia „masz babo placek”, utrwalenie wiedzy dzieci.

WIERSZE I PIOSENKI

Pożar Agnieszka Frączek

Czasem, kiedy płonie świeczka,
to wystarczy iskiereczka
i już ogień się powoli
po firance wzwyż gramoli,
już zasłonkę w pompon liże,
pełznie dalej, pełznie wyżej,
już się po komodzie wspina,
do szuflady jęzor wtrynia
i do suchej niczym chrust
gdańskiej szafy.
Nagle... chlust!
Teraz ogień szaf nie zżera,
po szufladach nie śmie szperać,
wspinać nawet się nie stara,
spełzł z komody (i to zaraz!),
syknął jeszcze tylko: sssyk!
i w mig znikł.
Czemu znikł?
I to w mig?
Bo przystąpił do ataku
jeden wąż i trzech strażaków.

Hymn Polski – Mazurek DąbrowskiegoSł. Józef Wybicki

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Podarujmy mamie muz. i sł. Danuta i Karol Jagiełłowie

Podarujmy mamie dziś,
jak winogron słodkich kiść,
to co w sercach naszych gdzieś głęboko tkwi.
To, co dla swej mamy ma,
każde dziecko tak jak ja,
miłość, której godna jesteś tylko ty. (bis)

Pamiętajmy o tym, że
tylko mama liczy się
i możemy mieć ją w życiu tylko raz.
Więc nie traćmy cennych chwil,
ją kochajmy z całych sił.
Niech na zawsze przetrwa wielka miłość w nas. (bis)

I choć minie wiele lat,
choć się zmieni cały świat,
nie wygaśnie w sercach naszych nigdy już.
Żar jej ciągle w nas się tli,
najważniejsza jesteś ty,
nie ma w życiu dwóch zbliżonych bardziej dusz. (bis)

Iwona Żebrowska

Nauczyciel

DG

Daria Goldewicz

Nauczyciel

BT

Bożena Terenowska

Pracownik obsługi