Ogłoszenia

Nabór na stanowisko nauczyciela, od dnia 1.09.2021r.

21 cze, 2021

Miejskie Przedszklie nr 5 w Zielonce poszukuje: nauczyciela wspomagającego do pracy z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nauczyciel wspomagający powinien mieć ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalność) przygotowanie pedagogiczne w zakresie pedagogiki specjalnej;

kontakt: tel. 761 04 83

Zadania nauczyciela wspomagającego:

  1. prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólnie z innym nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych zintegrowanych działań i zajęć określonych w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym;
  2. prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych, pracy wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi społecznie;
  3. uczestniczenie w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych;
  4. udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia określone w programie, w doborze form i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
  5. prowadzenie innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
  6. współudział w tworzeniu i dostosowaniu programu wychowania przedszklinego do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka, na podstawie opracowanego programu edukacyjno - terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.