Krótko o nas

O nas

Bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom i pracownikom przedszkole promujące samodzielność i twórczą aktywność dziecka:

… gdzie będziemy uczyć dzieci, głównie, za pomocą doświadczania i przeżywania, gdyż tak pozyskiwaną wiedzę człowiek przyswaja sobie najlepiej, najszybciej i najdłużej ona w nim pozostaje;

… gdzie zapewnimy wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim wychowankom traktując ich indywidualnie i podmiotowo;

… gdzie dzieci czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe.

Misja przedszkola

Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej w atmosferze akceptacji i zaufania.

Nasze przedszkole:

 • Jest placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka.
 • Wspiera jego aktywność i kreatywność, pomaga w rozwoju jego talentów.
 • Tworzy doskonałe i bezpieczne warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.
 • Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 • Kształtuje postawy moralne, proekologiczne, prozdrowotne.
 • Organizuje sprawne zarządzanie placówką, dba o rozwój bazy i dobry wizerunek placówki w środowisku.
 • Wspiera w rozwoju zawodowym nauczycieli, wykorzystuje potencjał i inwencję pracowników.
 • Analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

W naszym przedszkolu dziecko:

 • Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 • Czuje się bezpiecznie.
 • Rozwija się twórczo.
 • Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
 • Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
 • Buduje pozytywny obraz samego siebie.
 • Uczy się dostrzegać potrzeby innych.

W naszym przedszkolu rodzice:

 • Uzyskują pomoc specjalistów.
 • Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
 • Mogą być z dzieckiem w trudnych sytuacjach.
 • Mówią otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.
 • Bezpośrednio rozmawiają z nauczycielami o trudnych sprawach wychowawczych.
 • Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.

 W naszym przedszkolu nauczyciele:

 • Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.
 • Podejmują działania innowacyjne.
 • Są aktywni i twórczy.
 • Piszą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki.
 • Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 • Wykorzystują metody aktywne w pracy.
 • Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków przedszkola.
 • Monitorują efektywność własnej pracy-samokontrola.
 • Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

 Model absolwenta:

 • Jest przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych i roli ucznia.
 • Wierzy w siebie.
 • Jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
 • Jest aktywny, kreatywny i ambitny, dociekliwy i samodzielny.
 • Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną.
 • Szanuje środowisko przyrodnicze.
 • Odróżnia dobro od zła.
 • Dostrzega potrzeby własne i innych.
 • Przestrzega podstawowych wartości.
 • Kultywuje tradycje narodowe i regionalne.
 • Czuje się Polakiem i Europejczykiem.