Krótko o nas

Informacja RODO

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

  • Obowiązki administratora danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Zielonce pełni Dyrektor.
  • Dane zbierane i przetwarzane są w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola, na podstawie Ustawy - Prawo Oświatowe z dnia 16 grudnia 2016 r. z póź. zmianami (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, 949, 2203, z 2018 r., poz. 650).
  • Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom zgodnie z wyżej wymienioną ustawą.
  • Rodzic lub opiekun prawny ma prawo dostępu do treści swoich danych, poprawy lub zmiany.
  • Inspektorem jest Jadwiga Wójcik. Adres mailowy wjprzedszkole5@zielonka.pl. Telefon (22) 761-04-83.