Krótko o nas

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe ( Dz. U. 2017 poz. 59),
 • Uchwała Nr XLIII/414/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miast Zielonka,
 • Zarządzenie Nr 1/2020 Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zielonce w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu,
 • Statut Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zielonce.
 1. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
 2. Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Zielonka w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie ( 8.00 – 13.00 ) są realizowane bezpłatnie.
 3. Zakres i szczegółowe zasady korzystania ze świadczeń oraz terminy i zasady odpłatności za przedszkole pobierane są zgodnie z deklaracją czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
 4. Każda godzina korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, czyli przed godz. 8.00 i po godz. 13.00 jest płatna i wynosi 1,00 zł za godzinę zajęć.
  Czas od godz. 6.30 do 8.00 stanowi 2 godz. zajęć płatnych.
  Czas od godz. 13.00 do 17.00 stanowi 4 godz. zajęć płatnych.
 5. Rodzice deklarują dzienną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Np. dziecko uczęszcza do przedszkola od godz. 6.30 do 17.00. oznacza to, że dziecko od godz. 8.00 do 13.00 przebywa w przedszkolu w ramach godzin bezpłatnych a od godz. 6.30 do 8.00 i od godz. 13.00 do 17.00 w ramach godzin płatnych. Rodzic deklaruje w umowie 6 godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu, za które zapłaci : 1,00 zł (stawka godzinowa) x 6 godz.= 6,00 zł. za dzień
 6. Miesięczna wysokość opłaty ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, zadeklarowanej dziennej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki i liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

Przykładowa kalkulacja cenowa za miesięczne korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego ponad czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki:

Stawka godzinowa wynosi 1,00 zł.

Zadeklarowana liczba godzin ponad czas bezpłatnego pobytu, np. 6 godz. dziennie. Liczba dni pracy przedszkola w miesiącu wrześniu wynosi 21 dni.

1,00 zł (stawka godzinowa) x 6 godzin (zadeklarowanych) x 21 dni roboczych w miesiącu =126,00 zł

Razem za miesiąc Rodzic zapłaci kwotę 126,00 zł przy 11 godzinach dziennego pobytu dziecka w przedszkolu (5 godzin jest bezpłatne, a 6 godzin płatne).

 1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w pkt. 5 podlega zwrotowi w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne, za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.
 2. Opłata za wyżywienie to koszt zakupionych produktów spożywczych użytych do sporządzenia 3 posiłków ustalony w postaci dziennej stawki żywieniowej, która od 1 września 2020 r. wynosi 10,00 zł. Przedszkole prowadzi wyżywienie w zakresie 3 posiłków dziennie, tj. śniadanie, obiad, podwieczorek.
  • Śniadanie stanowi 30% dziennej stawki żywieniowej, tj. 3,00 zł
  • Obiad stanowi 50% dziennej stawki żywieniowej, tj. 5,00 zł
  • Podwieczorek stanowi 20% dziennej stawki żywieniowej, tj. 2,00 zł
  Opłata za śniadanie i obiad stanowi 80% dziennej stawki żywieniowej i wynosi 8,00 zł.
 3. Rodzice deklarują ilość posiłków, które dziecko spożyje podczas pobytu w przedszkolu. Dzienna stawka żywieniowa wynosi:
  • za 3 posiłki – 10,00 zł
  • za 2 posiłki (śniadanie i obiad) – 8,00 zł
 4. Miesięczna opłata za wyżywienie ustalana jest na podstawie ilości posiłków zadeklarowanych przez rodziców i obliczana jako iloczyn stawki dziennej żywieniowej za posiłki i liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu.
  • Miesięczna opłata za 3 posiłki we wrześniu wynosi: 210,00 zł. (10,00 zł x 21 dni = 210,00 zł).
  • Miesięczna opłata za 2 posiłki we wrześniu wynosi: 168,00 zł. ( 8,00 zł x 21 dni = 168,00 zł).
  Opłata ta będzie się zmieniać w zależności od ilości dni roboczych w miesiącu.
 5. Dzienna stawka żywieniowa ulega zwrotowi w następnym miesiącu, zależnie od ilości dni nieobecności dziecka w przedszkolu.
 6. Przedszkole na wniosek rodziców współdziała z MOPS-em w sprawach dofinansowania opłat za wyżywienie dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej.
 7. Opłatę miesięczną za zajęcia świadczone przez Przedszkole wykraczające ponad podstawę programową oraz opłatę za wyżywienie rodzic(opiekun) dokonuje z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 8. Naliczanie opłat dokonywane jest zgodnie z frekwencją w dzienniku zajęć prowadzoną przez nauczycieli poszczególnych grup wiekowych.
 9. Wykaz dni nieobecności dziecka w przedszkolu sporządza nauczyciel w ostatnim dniu miesiąca i przedkłada intendentce.
 10. Zniżkę 50% w opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie otrzymują rodziny wielodzietne – posiadające POWIATOWĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY ( ze zdjęciem dziecka). Kserokopię karty należy dostarczyć do intendenta przedszkola i na tej podstawie będzie naliczana zniżka.
 11. Formy regulowania opłat za Przedszkole:
  • wpłaty przelewem na wskazany rachunek bankowy, po wcześniejszym uzgodnieniu kwoty z intendentką przedszkola:
   • opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 92 1020 1042 0000 8702 0330 4441
   • opłata za żywienie: 88 1020 1042 0000 8402 0330 4466
 12. <<<<<<< HEAD
 13. Wpłaty na radę rodziców według deklaracji na wskazany rachunek bankowy: wpłata na radę rodziców: xx
 14. =======
 15. wpłata na radę rodziców: 35 zł
 16. >>>>>>> master