Krótko o nas

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 5 W ZIELONCE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95, poz. 425).

I Postanowienia wstępne

 1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola reprezentującym ogół rodziców w kontaktach z Dyrekcją Przedszkola, Radą Pedagogiczną, organem prowadzącym i nadzorującym Przedszkole, a także z instytucjami zewnętrznymi.
 2. Rada Rodziców jest statutowym organem, stanowi społeczny organ opiniodawczy, doradczy i decyzyjny Przedszkola.
 3. Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań na rzecz dzieci przez rodzinę i przedszkole.
 4. Rada może porozumiewać się z Radami Rodziców działającymi w innych placówkach ustalając zasady i zakres współpracy.
 5. Członkowie Rady pełnią funkcje społecznie.

II Skład Rady Rodziców

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych (grup) wybranym w wyborach, które przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. W wyborach, o których mowa w pkt. 1 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
 3. Wybór rodzica na przedstawiciela rodziców danej grupy odbywa się w głosowaniu, za zgodą kandydata, lub też poprzez indywidualne zgłoszenie osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady.
 4. Kadencja członka Rady Rodziców trwa od momentu uchwalenia do 19/10/2020r.
 5. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:
  • rezygnacji członka Rady Rodziców złożonej na posiedzeniu Rady lub na zebraniu rodziców danej grupy,
  • odwołania przez rodziców danej grupy z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców, który musi zostać przegłosowany zwykłą większością głosów.
 6. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 4/5 członków Rady. Nowa Rada Rodziców winna być powołana w trybie natychmiastowym poprzez wyłonienie innych przedstawicieli spośród rodziców poszczególnych grup.
 7. Odstąpienie od udziału w Prezydium Rady rodziców może nastąpić w trybie przewidzianym w punkcie 4. Osoba rezygnująca z udziału w prezydium Rady może pozostać członkiem Rady Rodziców.

III Organizacja Rady Rodziców:

 1. Rada Rodziców, po przeprowadzeniu wyborów, powołuje spośród swoich członków Prezydium Rady oraz Komisję Rewizyjną.
 2. Prezydium Rady, który stanowi organ wykonawczy Rady Rodziców tworzą:
  • Przewodniczący Rady Rodziców, który:
   • kieruje pracami Rady,
   • jest współodpowiedzialny za utworzenie i rozliczenie preliminarza budżetowego Rady Rodziców,
   • zwołuje posiedzenia Rady,
   • przekazuje Dyrektorowi opinie, wnioski i postulaty Rady Rodziców dotyczące pracy przedszkola.
  • Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców , który:
   • w zastępstwie Przewodniczącego Rady wykonuje czynności Przewodniczącego,
   • wykonuje inne czynności powierzone przez Prezydium Rady.
   • jest współodpowiedzialny za utworzenie i rozliczenie preliminarza budżetowego Rady Rodziców,
  • Sekretarz Rady Rady Rodziców, który:
   • jest odpowiedzialny za powiadamianie wszystkich zainteresowanych o terminie i porządku obrad posiedzenia Rady,
   • jest współodpowiedzialny za utworzenie i rozliczenie preliminarza budżetowego Rady Rodziców,
   • protokołuje posiedzenia Rady,
   • prowadzi dokumentację Rady.
  • Skarbnik Rady Rodziców, który:
   • dba o prawidłową realizację planu finansowego oraz celowe gospodarowanie funduszami Rady Rodziców
   • udostępnia na wniosek zainteresowanych rodziców stan operacji finansowych Rady,
   • jest współodpowiedzialny za utworzenie i rozliczenie preliminarza budżetowego Rady Rodziców,
   • odpowiada za zapewnienie bieżącej obsługi finansowej Rady.
 3. Rada Rodziców wykonuje swoje zadania zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem, preliminarzem budżetowym oraz harmonogramem spotkań.
 4. Posiedzenia Rady Rodziców są zwoływane przez Przewodniczącego Rady lub w jego zastępstwie przez zastępcę Przewodniczącego:
  • z własnej inicjatywy
  • na wniosek 2/5 członków Rady lub przynajmniej jeden raz na kwartał z podaniem terminu, przyczyn i przedmiotu posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców może zostać zwołana przez Dyrektora Przedszkola z podaniem terminu, miejsca oraz szczegółowego porządku obrad posiedzenia.
 5. Posiedzenia Rady Rodziców są jawne i otwarte dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola. Za zgodą Rady Rodziców głos na jej posiedzeniach mogą zabierać osoby nie będące jej członkami.
 6. Do udziału w posiedzeniu Rady mogą zostać zaproszone również inne osoby z głosem doradczym na wniosek Przewodniczącego lub członków Rady.
 7. Dyrektor Przedszkola lub upoważniony przez niego przedstawiciel może uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach Rady Rodziców z głosem doradczym w pracach Rady.
 8. Rodzice z grupy, której przedstawiciel przestaje pełnić funkcję członka Rady Rodziców, zobowiązani są niezwłocznie wyłonić spośród siebie innego przedstawiciela.
 9. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane. Protokoły jak i wszelkie inne dokumenty rady są jawne i powinny zostać udostępnione rodzicom dzieci uczęszczających do Przedszkola w sposób zwyczajowy przyjęty w Przedszkolu dla poszczególnych rodzajów spraw, w tym mogą być zamieszczone na stronie internetowej p5.zielonka.pl

IV Podejmowanie Uchwał

 1. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 3/5 liczby członków Rady.
 2. Na wniosek Przewodniczącego Rady, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu, Rada Rodziców może przeprowadzić pisemne głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w tym za pośrednictwem sieci Internet). W takim przypadku uchwała jest ważna, o ile została podjęta jednogłośnie, a w głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie Rady. W sprawach osobowych oraz o rozwiązanie Rady Rodziców głosowanie w trybie obiegowym (lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość) jest niedopuszczalne.
 3. Przyjęcie lub dokonanie zmian Regulaminu Rady Rodziców wymaga większości głosów przy obecności, co najmniej 4/5 liczby członków Rady.
 4. Uchwały Rady Rodziców są protokołowane przez Sekretarza Rady. Stanowią one dokumentację placówki i są przechowywane w kancelarii Przedszkola.
 5. Protokół z posiedzenia Rady Rodziców jest sporządzany w ciągu 14 dni od daty posiedzenia i winien zostać podpisywany przez Przewodniczącego Rady i Sekretarza przy aprobacie Rady na kolejnym posiedzeniu Rady.
 6. Członkowie Rady oraz Przedstawiciele Rady Pedagogicznej obecni na danym posiedzeniu mają wgląd do protokołów Rady i w terminie 14 dni od jego podpisania przez Przewodniczącego maja prawo zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do jego tekstu. Wprowadzenie poprawek do protokołu następuje na kolejnym posiedzeniu Rady poprzez podjęcie stosownej uchwały.

V Cele i zadania Rady Rodziców

 1. Uchwalenie regulaminu Rady Rodziców.
 2. Coroczne uchwalenie preliminarzu budżetowego Rady Rodziców.
 3. Coroczne rozliczenie budżetu Rady Rodziców.
 4. Współudział w realizacji zadań ogólnoprzedszkolnych, a w tym:
  • popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i działaniach dydaktycznych
  • pomoc Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej w tworzeniu jak najkorzystniejszych warunków pobytu dzieci w placówce.
  • uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki.
  • wzbogacanie wyposażenia placówki.
  • współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci.
  • organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami.
  • pomoc dzieciom ubogim,
  • udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci.
  • udział w podnoszeniu higieny i kultury zdrowotnej, utrzymaniu higieny i porządku w placówce.

VI Kompetencje Rady Rodziców

 1. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego oddziałów przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli,
 2. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców;
 3. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora przedszkola,
 4. Wnioskowanie do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
 5. Występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem o dokonanie oceny działalności przedszkola, Dyrektora lub nauczyciela;
 6. Występowanie do Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;
 7. Opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela w związku z jego awansem zawodowym na wniosek dyrektora przedszkola.
 8. Wybór przedstawicieli do komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców;
 9. Opiniowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych pozostających w ofercie przedszkola.
 10. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

VII Zasady działalności finansowej Rady Przedszkola

 1. Rada Rodziców jest uprawniona do gromadzenia funduszy z dobrowolnych składek rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz innych źródeł sponsorowania swojej działalności.
 2. Dokumentację i ewidencję wpływów i wydatków prowadzi osoba upoważniona przez Radę Rodziców.
 3. Rada Rodziców może zatrudnić osobę kasjera i księgowego do prowadzenia dokumentacji i zbierania składek.
 4. Rada Rodziców może zatrudniać osoby i powierzać wykonywanie określonych zadań zgodnie ze swoimi uchwałami podejmowanymi w myśl realizowania zadań Rady.
 5. Wydatki z funduszu Rady Rodziców dokonywane są zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem wydatków na dany rok szkolny.
 6. Wpływy na fundusz Rady Rodziców są zbierane i dokumentowane na kwitariuszach wpływów kasowych lub listach zbiorczych poszczególnych grup i ewidencjonowane w księdze wpływów Rady na dany rok szkolny.
 7. Wydatki z funduszu Rady dokonywane są w myśl uchwał Rady i realizowane na podstawie rachunków i dokumentów zatwierdzonych i podpisanych przez Przewodniczącego Rady i Dyrektora przedszkola.
 8. Środki funduszu Rady Rodziców przeznaczone są na realizację zadań i celów Rady, a w szczególności na:
  • finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci,
  • dofinansowanie wycieczek oraz wyjść kulturalnych dla poszczególnych grup w miarę możliwości i środków oraz zgodnie z planem dydaktycznym nauczycieli,
  • organizowanie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli i rodziców,
  • wspierania placówki w wydatkach na materiały papiernicze, dydaktyczne i inne środki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola na wniosek Dyrektora,
  • innych wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Rady
 9. Rada upoważnia Dyrektora do dysponowania środkami finansowymi Rady Rodziców w zakresie i zgodnie z uchwalonym preliminarzem wydatków na dany rok szkolny.
 10. Rada może na mocy podjętej uchwały otworzyć konto bankowe w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania wypłat i realizowania przelewów związanych z wydatkami. W razie otwarcia konta bankowego Zgromadzenie podejmie uchwalę w sprawie zasad formalnych dotyczących korzystania z konta.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Działalność Rady Rodziców jest zgodna z obowiązującym prawem.
 2. W każdym przypadku, gdy uchwały Rady Rodziców są sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, Dyrektor Przedszkola ma prawo zawiesić ich wykonanie pisemnie uzasadniając swoją decyzję. W każdym takim przypadku Rada Rodziców winna o sprawie zawiadomić organ prowadzący i nadzorujący Przedszkole.
 3. Ustępujące po zakończonej kadencji Prezydium Rady Rodziców działa do 30/06/2021. Okres wakacyjny (od 1/07/2021 do 31/08/2021) jest okresem wolnym od wpłat na cele rady rodziców.
 4. Rozliczenie rocznych wydatków następuję do dnia 30.06.2021. Dokumentacja z rocznej pracy Prezydium oraz pisemne sprawozdanie z działalności i bilans finansowy obecna Rada przekazuje do Dyrektora Przedszkola dla kolejnej nowo wybranej Rady Rodziców przypadającej w roku szkolnym 2020 - 2021
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Data uchwalenia regulaminu 19/10/2020 roku.
Rada Rodziców działająca w Przedszkolu nr. 5 w Zielonce.

Przewodniczący Rady Rodziców
Justyna Karcz-Szmurło
Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców
Magdalena Machowicz
Sekretarz Rady Rodziców
Anna Komur
Skarbnik Rady Rodziców
Katarzyna Formańska
Członek
Małgorzata Roguska