Krótko o nas

Statut
Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zielonce

(Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2020 r.)

 • Podstawa prawna statutu: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ. U. z 2020 poz.493 ze zm.)
 • Wytyczne dla dyrektorów przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. Wytyczne z dnia 25 sierpnia 2020 (art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej( Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020r. poz.322, 374, 567 i 1337)

Postanowienia ogólne
§1
Nazwa przedszkola

 1. Miejskie Przedszkole nr 5, zwane dalej „przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym.
 2. Nazwa używana przez przedszkole brzmi: Miejskie Przedszkole nr 5 w Zielonce.
 3. Siedziba przedszkola mieści się w Zielonce przy ul. Wyszyńskiego 7
 4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Zielonka
 5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty.
 6. Organ prowadzący nadaje przedszkolu imię na wniosek rady pedagogicznej.

§2
Cele przedszkola

 1. Celem przedszkola jest ukierunkowywanie rozwoju dziecka oraz wczesna jego edukacja zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
 2. Przedszkole realizuje wynikające z powyższych celów zadania poprzez:
  1. prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ prowadzący, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).
  2. objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju, przestrzeganie praw dziecka, dbałość o dobro dziecka, podmiotowe traktowanie dziecka,
  3. udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci;
  4. wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej, ujednolicenie systemu wychowania, zapewnienie rodzicom fachowej pomocy,
  5. umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń.
  6. ukształtowanie człowieka przyszłości, żyjącego w harmonii ze środowiskiem, samodzielnego, twórczego, szanującego wszelkie formy życia, a także swoje ciało i umysł; rozwijanie myślenia ekologicznego;
  7. organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)

§3
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
  1. dziecka,
  2. rodziców dziecka,
  3. dyrektora przedszkola,
  4. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dziećmi,
  5. pielęgniarki środowiska nauczania lub higienistki przedszkolnej,
  6. poradni,
  7. pomocy nauczyciela,
  8. pracownika socjalnego,
  9. asystenta rodziny,
  10. kuratora sądowego.
 2. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych oraz w formie porad i konsultacji.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:
  1. z niepełnosprawności,
  2. z niedostosowania społecznego,
  3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
  4. ze szczególnych uzdolnień,
  5. ze specyficznych trudności w uczeniu się,
  6. z zaburzeń komunikacji językowej,
  7. z choroby przewlekłej,
  8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
  9. z niepowodzeń edukacyjnych,
  10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
  11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków.
 6. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
 7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
 8. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż pięć osób.
 9. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. W zajęciach nie powinny uczestniczyć jednocześnie więcej niż cztery osoby.
 10. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. W zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż dziesięć osób.
 11. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a także rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.
 12. Działania, o których mowa w ust. 11, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 13. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
 14. Dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 15. Dyrektor, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z jego rodzicami oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami.
 16. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie jego rodziców.
 17. Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron wychowanków,
  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci,
  3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
  4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,
  5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dzieci,
  6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków,
  8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 18. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
  1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy wychowanków,
  2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,
  3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,
  4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 19. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi:
  1. Przedszkole może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie dzieciom o obniżonym ogólnie poziomie funkcjonowania intelektualnego, z dysfunkcja ruchu, uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do przedszkola, przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach przedszkolnych.
  2. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci.
 20. Przedszkole, nie organizuje wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nie tworzy zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; Przedszkole nie spełnia odpowiednich warunków, o których jest mowa (paragrafie 2 rozporządzenia MEN z 24 sierpnia 2017 r.)
 21. Dziecko posiadające (opinie WWR), otrzymuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 22. §4
  Indywidualny model przedszkola

  Przedszkole zmierza do wypracowania indywidualnego modelu poprzez:

  1. Posiadanie własnego logo.
  2. Objęcie wychowaniem przedszkolnym wszystkich dzieci z najbliższego środowiska.
  3. Współpracę z organizacjami niosącymi pomoc dzieciom.
  4. Promowanie placówki w środowisku.
  5. Tworzenie wizerunku przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom.
  6. Podejmowanie działań umożliwiających dzieciom poznanie świata i człowieka.
  7. Prowadzenie strony internetowej przedszkola.
  8. Udział w projektach ogólno polskich i europejskich.

  §5
  Zadania związane z bezpieczeństwem

  Do zadań przedszkola należą:

  1. Wspieranie rozwoju indywidualnego dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych.
  2. Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.
  3. Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.
  4. Nabywanie przez dziecko kompetencji językowych, w tym umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych.
  5. Integrowanie treści edukacyjnych.
  6. Rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnych interwencji specjalistycznych.
  7. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej.
  8. Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
  9. Organizowanie nieodpłatnie, na życzenie rodziców, w ramach planu zajęć religii w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych właściwych dla danego poziomu nauczania, dla grupy nie mniejszej niż siedmioro wychowanków danego oddziału. Jeżeli na naukę religii danego wyznania zgłosi się mniej niż siedmioro wychowanków, organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z właściwym Kościołem lub związkiem wyznaniowym organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w poza przedszkolnym punkcie katechetycznym. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela. Zajęcia religii prowadzone są przez nauczyciela skierowanego do przedszkola na podstawie misji kanonicznej przez biskupa właściwej diecezji.
  10. Organizowanie i udzielanie dzieciom oraz ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532).
  11. Nauka religii w przedszkolu organizowana jest na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. z 1992 r. Nr 36 poz. 155 ze zm.).

  §6
  Zadania przedszkola

  1. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.
  2. W grupie najmłodszej zatrudniona jest osoba jako pomoc nauczyciela, która pomaga w sprawowaniu opieki nad dziećmi. W przypadku oddziału dzieci starszych – w czasie pobytu dzieci w przedszkolu pomoc nauczyciela i woźna oddziałowa pomagają dzieciom w czynnościach samoobsługowych w ciągu całego dnia.
  3. Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne decyzje.
  4. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo na każde 15 dzieci jednej osoby dorosłej. Wycieczki i spacery należy wpisywać do zeszytu spacerów i wycieczek z określeniem miejsca i godziny przewidywanego powrotu. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek przedszkola. Nauczyciele zobowiązani są do wypełniania karty wycieczki i przedłożenia tej karty dyrektorowi placówki,
  5. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
  6. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.
  7. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
  8. W trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych, tj. rytmika, kółko teatralne, kółko plastyczne, kółko taneczne i inne prowadzone na terenie przedszkola w danym roku szkolnym, opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom przedszkola prowadzącym ww. zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
  9. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:
   • informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka,
   • okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka,
   • wpisywanie do zeszytu (znajdującego się w szatni) i potwierdzanie własnoręcznym podpisem każdorazowego późniejszego odbioru lub wcześniejszego przyprowadzenia dziecka, w godzinach innych niż zadeklarowane w umowie,
   • współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań.
   • zgłaszania nauczycielowi zmian numeru telefonicznego do kontaktu, czy danych, adresowych,
  10. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola.
  11. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
  12. Sala zajęć dla dzieci, szatnie i ogród urządzone są w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę;
  13. W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa furtka oraz drzwi wejściowe są zamknięte w godzinach 9.00-14.00, a w godzinach 6.30-9.00 oraz 14.00-17.00 nad bezpieczeństwem wchodzących i wychodzących z przedszkola dzieci czuwa upoważniony pracownik przedszkola,

  W czasie pandemii

  1. Gdy funkcjonowanie przedszkola, nie jest czasowo ograniczone czy zawieszone, a przedszkole pracuje stacjonarnie w reżimie sanitarnym – stosuje się przepisy odrębne dotyczące ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie całego kraju ustanowione przez prezesa rady ministrów, a także ministra zdrowia, oraz Głównego Inspektora Sanitarnego udostępnione na stronie urzędu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
  2. Dyrektor przedszkola, w sytuacji o której mowa w ust. 14 w drodze zarządzenia w Regulaminie w sprawie procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID_19 w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Zielonce, określa szczegółową organizację pracy przedszkola, w tym w szczególności ustala zasady bezpiecznego, zgodnego z wytycznymi reżimu sanitarnego, zachowania dzieci i rodziców przy wchodzeniu i wychodzeniu w przedszkolu oraz procedury postępowania w dziećmi i pracowniami, u których zauważono objawy górnych dróg oddechowych. Wprowadzony jest Regulamin wyjścia i pobytu dzieci na placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Zielonce w okresie COVID-19.
  3. Dyrektor Przedszkola, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w której może być zagrożone zdrowie dzieci, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może na czas oznaczony zawiesić zajęcia w przedszkolu.
  4. W sytuacji o której mowa w ust. 16, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, w tym z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia.
  5. Dyrektor w drodze zarządzenia w Regulaminie w sprawie procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, określa szczegółową organizację pracy przedszkola, w tym realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w szczególności ustala:
   • Technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć, w tym zajęć na platformie do zdalnego nauczania oraz do przekazywania komunikatów i wiadomości dla rodziców i uczniów;
   • Tygodniowy rozkład zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zasady przekazywania przez nauczycieli tygodniowych zakresów treści nauczania zajęć wynikających z realizacji podstawy programowej;
   • Zasady uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych;
   • Sposób potwierdzenia przez rodziców dzieci uczestnictwa dzieci w zajęciach, zadaniach proponowanych przez nauczycielki.
   • Harmonogram konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w formie zdalnej;
   • Sposób monitorowania postępów dzieci, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności dzieci;

  §7
  Bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu

  1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola. W przypadku wychowanków domu dziecka – dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez wychowawcę.
  2. Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę osoby dyżurującej.
  3. Dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
  4. Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
  5. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
  6. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę.
  7. Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.
  8. Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.
  9. Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.30 do godz. 9.00 lub w każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym.
  10. Zgłoszenie późniejszego przyprowadzania dziecka wynika z konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.
  11. W przypadku nieodebrania dziecka po upływie czasu godzin otwarcia placówki ma zastosowanie odpowiednia procedura obowiązująca przedszkolu.
  12. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowóz zapewniają rodzice.

  Warunki pobytu zapewniające dzieciom bezpieczeństwo.

  1. Pomieszczenia i ogród wyposażone są w sposób zapewniający bezpieczeństwo dzieciom w przedszkolu.
  2. Sprzęty, meble, zabawki pomoce dydaktyczne mają odpowiednie atesty certyfikaty.
  3. Nauczyciele i cały personel na bieżąco usuwają z zasięgu dzieci przedmioty zagrażające dzieciom, takie jak uszkodzone zabawki.
  4. Wejście do placówki jest zamykane, a w godzinach, kiedy dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola, pilnowane przez pracownika wskazanego przez dyrektora placówki.
  5. Środki chemiczne, czyszczące, piorące przechowywane są w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  6. Nauczyciel nie pozostawia dzieci bez opieki.
  7. Podczas pobytu w ogrodzie nad bezpieczeństwem wychowanków czuwa nauczyciel wraz z woźną oddziałową, a w najmłodszej grupie z pomocą do dzieci.
  8. Odzież dzieci powinna być dostosowana do aktualnej pory roku i warunków atmosferycznych.
  9. Dzieci powinny mieć w półce, w szatni zapasowe ubranie.
  10. Dzieci w przedszkolu wyposażone są w kapcie na gumowej podeszwie, uniemożliwiającej poślizgnięcie się.
  11. Dzieci uczęszczające do przedszkola są zdrowe.
  12. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego powiadomienia dyrektora, lub wychowawczyni, jeżeli dziecko jest chore na chorobę zakaźną.
  13. Rodzice zobowiązani są do informowania nauczycieli zarówno o zmianie adresu, jak i telefonach kontaktowych.
  14. Po przebyciu choroby zakaźnej dyrektor placówki może zażądać od rodzica zaświadczenia lekarskiego informujące o możliwości uczęszczania dziecka do przedszkola.
  15. Rodzice zobowiązani są do leczenia u dzieci pasożytów skóry takich, jak wszy oraz pasożytów przewodu pokarmowego takich, jak glistnica, lamblioza – aby nie zakażano innych dzieci.
  16. Nauczyciele obsługa zwracają uwagę aby posiłki spożywane przez dzieci nie były zbyt gorące.
  17. Posiłki są przygotowywane oraz podawane dzieciom w warunkach bezwzględnej czystości. Przestrzegane są zasady higieny.
  18. Przed każdym posiłkiem oraz po wyjściu z toalety dzieci myją ręce.
  19. Dyrektor Przedszkola prowadzi tablicę dla rodziców informującą o rozmaitych zagrożeniach dla zdrowia dzieci.

  §8
  Organy przedszkola

  1. Organami przedszkola są:
   1. dyrektor,
   2. rada pedagogiczna,
   3. rada rodziców.
  2. Dyrektor przedszkola – zadania i obowiązki:
   1. organizuje pracę placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
   2. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
   3. sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
   4. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących, uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców,
   5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,
   6. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, przyznawania nagród i wymierzania kar,
   7. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
   8. po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego (dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego),
   9. jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
   10. w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami,
   11. stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki; podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną ww. organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności,
   12. co najmniej raz w roku dokonuje kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu oraz określa kierunki ich poprawy;
   13. po każdej przerwie trwającej 2 tygodnie dyrektor powołuje Komisje, której zadaniem jest ocena bezpieczeństwa w obiekcie. Komisja ocenia stan przygotowania placówki do rozpoczęcia pracy dydaktyczno-wychowawczej, sporządza protokół i przekazuje do Organu Prowadzącego.
   14. rozwiązuje nieporozumienia i spory pomiędzy Radą Rodziców z Radą Pedagogiczną poprzez wysłuchanie każdej ze stron, podjęcie próby wyjaśniania istoty nieporozumień oraz umożliwienie stronom spotkania się stronom na neutralnym gruncie.
   15. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, we współpracy z:
    • rodzicami dzieci,
    • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
    • placówkami doskonalenia nauczycieli,
    • innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
  3. Rada pedagogiczna - zadania i obowiązki:
   -jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
   1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
   2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich.
   3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
   4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
   5. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
   6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
   7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
    • przygotowanie projektu statutu lub jego zmian,
    • zatwierdzanie planów pracy placówki,
    • podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,
    • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,
    • odejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola,
    • ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian.
  4. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
   1. organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień,
   2. propozycje przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
   3. programy wychowania przedszkolnego,
   4. powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola,
   5. powierzenie stanowiska wicedyrektora,
   6. przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,
   7. pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy,
   8. może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
  5. Zasady dokonywania zmian w Statucie i podejmowania uchwał w sprawie dokonywanych zmian przez Radę pedagogiczną.
   1. Zmian w statucie dokonuje się z inicjatywy:
    • przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
    • organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
    • co najmniej 1/3 członków rady Pedagogicznej;
   2. Propozycje zmian w statucie składane są na ręce przewodniczącego rady pedagogicznej, którym jest dyrektor przedszkola.
   3. Dyrektor ma 30 dni na dokonanie zmian w statucie licząc od dnia wniesienia propozycji zmian;
   4. Rada pedagogiczne rozpatruje propozycje zmian, dokonuje prawidłowego sformułowania zapisów, opiniuje i w drodze uchwały rady pedagogicznej wprowadza zmiany.
   5. Uchwała podejmowana jest większością głosów, w obecności co najmniej połowy ich członków.
   6. Treść uchwały przechowywana jest w dokumentacji organu, który ją uchwalił, a na statucie nanosi się informację o dacie dokonania zmian w statucie oraz o organie, który podjął stosowną uchwałę nanosząc numer uchwały.
   7. Statut jest udostępniany wszystkim zainteresowanym, przez dyrektora przedszkola.
  6. Rada Rodziców – uprawnienia , odpowiedzialność:
   - stanowi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
   1. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Powyższe wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.
   2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem placówki.
   3. Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
   4. W porozumieniu z radą pedagogiczną rada rodziców opiniuje:
    • program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, o którym mówi art. 34 ust. 2 Ustawy o systemie oświaty,
    • projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
   5. W celu wspierania działalności statutowej placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydawania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
   6. Organy przedszkola współdziałają z sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: zebrania, narady, zeszyt zarządzeń wewnętrznych, tablice ogłoszeń dla rodziców, tablicę informacyjną dla nauczycieli, strony internetowe, korespondencję.
   7. Spory między organami przedszkola są rozpatrywane na terenie placówki. Pierwszą instancją do rozstrzygania sporów jest dyrektor przedszkola. Spory rozstrzygane są w drodze:
    • negocjacji i mediacji przy współudziale wszystkich oponentów,
    • po wyczerpaniu wszelkich możliwych środków negocjacji ostateczny głos w rozwiązywaniu sporów ma dyrektor placówki, uwzględniając zakres kompetencji tych organów.

  §9
  Organizacja przedszkola

  1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
  2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
  3. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:30 - 17:00
  4. W przedszkolu jest 5 oddziałów.
  5. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność jest finansowana przez Miasto Zielonka, Rodziców w formie opłat za pobyt 1 złotych za każdą godzinę wykraczającą poza podstawę programową . Bezpłatna dla rodziców podstawa programowa trwa w godzinach: 8:00 – 13:00
  6. Szczegółową organizację pracy przedszkola i harmonogram dnia określa dyrektor wraz z Radą pedagogiczną w każdym roku szkolnym z uwzględnieniem pór posiłków dla dzieci.
  7. Przedszkole przygotowuje dzieciom posiłki - śniadanie, obiad i podwieczorek. Wyżywienie jest organizowane na zasadach zbiorowego żywienia z uwzględnieniem norm żywieniowych dla dzieci wg rekomendacji Instytutu Żywności i Żywienia Warszawie przy ul. Miodowej 10.
  8. W przypadkach indywidualnych w Przedszkolu dopuszcza się rezygnację z posiłków, ze względów na indywidualne diety związane z alergiami pokarmowymi i nietolerancjami pokarmowymi.

  §10
  Praca wychowawczo-dydaktyczna

  1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
  2. Wybór programów wychowania przedszkolnego określają odrębne przepisy.
  3. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.
  4. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż pięć godzin dziennie, przy czym:
   1. co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
   2. co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają na świeżym powietrzu (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze itd.),
   3. najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
   4. pozostały czas – 2/5 czasu – nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
  5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
   1. z dziećmi w wieku trzech– czterech lat – około 15 minut,
   2. z dziećmi w wieku pięciu– sześciu lat – około 30 minut.
  6. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, nieodpłatne dla rodziców.
  7. Zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej.
  8. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy. Do religii nie prowadzi się osobnego dziennika zajęć, a przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza wpisem i swoim podpisem w dzienniku oddziału, w którym zorganizowane są zajęcia z religii.
  9. Zajęcia z terapii logopedycznej dokumentowane są w indywidualnych dziennikach zajęć terapii logopedycznej.
  10. Zajęcia terapeutyczne dokumentowane są w dzienniku zajęć terapeutycznych.
  11. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb: zajęcia rewalidacji indywidualnej ,zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje, zajęcia rozwijające uzdolnienia.
  12. Organizacja oraz prowadzenie ww. zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

  §11
  Arkusz organizacji przedszkola

  1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola, zatwierdzany przez organ prowadzący.
  2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
   1. czas pracy poszczególnych oddziałów,
   2. liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
   3. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym tygodniowy wymiar godzin pedagogicznych zgodny z art. 42 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.)
   4. liczbę oddziałów; liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach; tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka angielskiego, zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone;
   5. Liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach, oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
   6. Liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etetów przeliczeniowych;
   7. Ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęc z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagający proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę oraz innych nauczycieli.

  §12
  Ramowy rozkład dnia

  1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora i radę pedagogiczną.
  2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz struktury organizacyjnej placówki.

  §13
  Funkcjonowanie przedszkola

  1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
  2. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, jest nie krótszy niż pięć godzin dziennie.
  3. W przypadku dużej absencji dzieci organizacja pracy przedszkola może okresowo ulec zmianie.
  4. Przedszkole na wniosek rodzica odpłatnie zapewnia dziecku opiekę poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego.
  5. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy pedagogiczni przedszkola, wnosząc ogólnie obowiązującą opłatę. Z powyższej opłaty zwolnieni są pracownicy kuchni.
   Przedszkole prowadzi zbiorowe żywienie dzieci. Względy organizacyjne uniemożliwiają zapewnienie dzieciom uczulonym diety bezglutenowej, bezmlecznej. W przypadkach, podyktowanych stanem zdrowia, alergiami pokarmowymi, celiaklią, ograniczeniami dietetycznymi, istnieje możliwość rezygnacji z wyżywienia w przedszkolu. Umożliwia się Rodzicom przynoszenie własnego posiłku dla dziecka, które wskazany przez dyrektora pracownik podgrzeje i poda dziecku.
  6. Zasady korzystania z wyżywienia i pobierania opłat za nie oraz za zapewnienie dziecku opieki poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa dyrektor przedszkola w umowie sporządzonej na podstawie obowiązującej Uchwały Rady Miasta z dnia 24 lipca 2014 r. Nr XLVI/506/14 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające realizację bezpłatnej podstawy programowej, udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Zielonka oraz Uchwałę Nr XXXI/267/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 stycznia 2017 r.
  7. Rodzice korzystający z usług przedszkola zobowiązani są do pokrywania kosztów wyżywienia oraz kosztów pozostałych świadczeń, zgodnie z umową zawartą z dyrektorem w dniu zgłoszenia dziecka do przedszkola. Wysokość opłat za korzystania z wyżywienia (tzw. „wsad do kotła” w przedszkolu ustala dyrektor w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Zielonka, z zastosowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
  8. W przypadku całodziennej nieobecności dziecka w przedszkolu wysokość opłaty podlega zwrotowi za ten dzień. Zwrot następuje do końca miesiąca , podczas którego wystąpiła nieobecność.
  9. W okresie przerwy wakacyjnej, ferii zimowych na wniosek rodziców dyrektor organizuje dyżur placówki. Dyżur może być zorganizowany we wskazanej przez Organ Prowadzący innej placówce gminnej. Na dyżury wakacyjne spisuje się umowę z opiekunami prawnymi. Opiekunowie wypełniają Kartę Wakacyjną, zawierającą aktualne numery telefoniczne do kontaktu z Rodzicami, jak również określają osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola.

  §14
  Pracownicy przedszkola

  1. W przedszkolu zatrudnia się:
   1. nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora,
   2. specjalistów, w miarę możliwości;
   3. nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
   4. pracowników administracji i obsługi.
  2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
  3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor przedszkola na dany rok szkolny.
  • Pomoc nauczyciela
   Zakres obowiązków:
   1. Pomaga nauczycielowi w opiece nad dziećmi 3-letnimi
   2. Pomaga dzieciom podczas czynności samoobsługowych, w ubieraniu, obsługa w toalecie, pomoc podczas spożywania posiłków;
   3. Razem z dziećmi przebywa sali, w ogrodzie wspomagając pracę nauczyciela, czuwając nad bezpieczeństwem podopiecznych;
   4. Pomaga nauczycielowi w przygotowaniu materiałów i pomocy do zajęć.
   5. Pomaga podczas rozkładania i składania leżaków.
   6. Czuwa nad dziećmi podczas odpoczynku po obiedzie.
   7. Usuwa uszkodzone sprzęty i zabawki, zagrażające dzieciom- w porozumieniu z nauczycielką bądź dyrektorem.
   8. Pełni funkcję opiekuńczą wobec dziecka.
   9. Przestrzega praw dziecka.
   10. Wykonuje czynności polecone przez Dyrektora placówki, wynikające z potrzeb w pracy przedszkola.
  • Woźna oddziałowa
   Zakres obowiązków:
   1. Obsługuje dzieci w sali. Rozstawia naczynia i wydaje przygotowane dla dzieci posiłki. Myje naczynia po posiłku. Obsługuje zmywarkę.
   2. Jest odpowiedzialna za czystość stolików, naczyń oraz sztućców.
   3. Dba o czystość w sali zajęć, w szatni przedszkolnej oraz wyznaczonych korytarzach, holach, łazienkach oraz schodach przedszkola.
   4. Utrzymuje czystość w pomieszczeniach, codziennie odkurza, wietrzy pomieszczenia placówki, zmywa na mokro podłogi , pastuje parkiet, dba o kwiaty w pomieszczeniach.
   5. Kilka razy w roku myję okna i drzwi, pierze firanki, pierze ręczniki;
   6. Pomaga dzieciom w czynnościach samoobsługowych, uczestniczy w wyjściach wraz dziećmi i nauczycielami do ogrodu.
   7. Pomaga nauczycielce bezpiecznie wprowadzać dzieci po schodach na zajęcia umuzykalniające, na teatrzyki;
   8. Uczestniczy jako opiekun w wycieczkach poza teren placówki;
   9. Przed opuszczeniem stanowiska pracy sprawdza czy są pozamykane okna, czy są pozakręcane krany.
   10. Odpowiada za właściwe przechowywanie środków czyszczących. Przechowuje je w sposób uniemożliwiający kontakt dzieci z tymi środkami- wysoko miejscu niedostępnym dla nich.
   11. Wykonuje czynności powierzone przez dyrektora przedszkola, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.
  • Dozorca
   Zakres obowiązków:
   1. Dba o bezpieczeństwo w placówce.
   2. Strzeże mienia przedszkola.
   3. Gdy opuszcza placówkę włącza alarm. Gdy otwiera placówkę wyłącza alarm.
   4. Nie wpuszcza na tern placówki obcych osób;
   5. Utrzymuje wokół przedszkola, w ogrodzie i na chodnikach
   6. Czuwa nad bezpieczeństwem dzieci przy drzwiach wejściowych i furtce w godzinach od 6:30 do 9:00 oraz od godziny 14:00 do 17:00.
    Obserwuje szatnię przedszkolną na wypadek, gdyby jakieś dziecko wymknęło się niepostrzeżenie z sali. Odprowadza w takim wypadku dziecko do sali.
   7. Dba o rośliny w ogrodzie, kosi trawę, grabi liście;
   8. W trakcie przerwy wakacyjnej pielęgnuje rośliny w budynku.
   9. Wywiesza flagę narodową święta państwowe;
   10. Kontroluje temperaturę w salach zajęć.
   11. Wykonuje drobne prace naprawcze i remontowe powierzone przez dyrektora placówki.
   12. Dba o stan sanitarny kotłowni piwnicy.
   13. Podczas opadów śniegu, odśnieża oraz posypuje piaskiem i solą chodniki prowadzące do budynku oraz przyległe do posesji.
   14. Wykonuje prace zlecone przez dyrektora, wynikające z organizacji placówki, takie jak: drobne zakupy i inne.
  • Kucharka
   Zakres obowiązków:
   1. Przyrządza zdrowe, smaczne, posiłki. Podczas przygotowana posiłków dba, aby były one przygotowywane w higienicznych, czystych warunkach.
   2. Utrzymuje powierzony sprzęt kuchenny w stanie nienagannej czystości.
   3. Odpowiada za właściwą gospodarkę artykułami spożywczymi.
   4. Odpowiada za powierzone naczynia i sprzęt kuchenny.
   5. Bierze udział w układaniu jadłospisu.
   6. Przygotowuje próbki z jedzeniem do ewentualnej kontroli sanitarno- epidemiologicznej.
   7. Przygotowuje i wydaje posiłki:
    • śniadanie godz. 9:00
    • obiad godz. 12:00
    • podwieczorek godz. 14:30
   8. Przyjmuje od intendenta produkty z magazynu i kwituje ich odbiór codziennie w dzienniku żywienia.
  • Pomoc Kuchenna
   Zakres obowiązków:
   1. Pomaga kucharce w sporządzeniu zdrowych i smacznych posiłków.
   2. Dba o czysty, estetyczny wygląd pomieszczeń kuchennych.
   3. Utrzymuje lodówki, zamrażarki w stanie nienagannej czystości.
   4. Pomaga intendentce w większych zakupach.
   5. Myje naczynia we właściwy ustalony sposób.
   6. Dba o powierzony sprzęt kuchenny oraz naczynia.
   7. Wykonuje czynności powierzone przez intendenta lub dyrektora, wynikające z organizacji pracy przedszkola.
  • Intendent
   Zakres obowiązków:
   1. Prowadzi książki żywieniowe, dokumentację magazynową, zbiera opłaty za pobyt dziecka w placówce, sprawdza i kontroluje faktury za zakupiony towar, opłaca faktury.
   2. Prowadzi dokumentację finansową i materiałową.
   3. Prowadzi magazyn, zaopatruje placówkę w środki czyszczące, wydaje środki pracownikom kuchni oraz woźnym oddziałowym.
   4. Zaopatruje przedszkole w żywność, wydaje ją z magazynu pracownikom kuchni.
   5. Przechowuje środki pieniężne, druki ścisłego zarachowania w sposób zapewniający należytą ich ochronę.
   6. Sprawuje nadzór nad całością pomieszczeń i wyposażenia placówki, dba o utrzymanie ich należytym stanie.
   7. W porozumieniu z dyrektorem wyposaża placówkę w niezbędne sprzęty. Nadzoruje pracę kuchni.
   8. Układa w porozumieniu z dyrektorem oraz kucharką jadłospis. Dba o jakość jadłospisu.
   9. Kupuje produkty świeże, urozmaicone, wysokiej jakości.
   10. Wykonuje czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy przedszkola.
  • Zasady obowiązujące pracowników
   1. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do dbałości o powierzone mienie.
   2. Zobowiązani są do przestrzegania dyscypliny pracy, przestrzegania przepisów BHP, do wykonywania wewnętrznych zarządzeń dyrektora.
   3. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków, do stwarzania miłej i kulturalnej atmosfery pracy.
   4. Pracownicy powinni dbać o ład, schludność na stanowisku pracy, jak również dbać o własną powierzchowność.
   5. Wszyscy pracownicy powinni odnosić się do dzieci oraz ich rodziców z należytym szacunkiem.
   6. W sytuacjach trudnych i konfliktowych należy się kierować dobrem dziecka.

  §15
  Oddziały przedszkolne

  1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców.
  2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.

  §16
  Plan pracy nauczycieli

  1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczno-opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
  2. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich jego działań, a w szczególności:
   1. organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP oraz potrzebami psychofizycznymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna),
   2. ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy i zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, w łazience, w trakcie zabaw ruchowych w sali i w ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, w trakcie posiłków),
   3. wdraża dzieci do zgodnej zabawy z rówieśnikami,
   4. uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę,
   5. dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzin w momencie rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania oddziałów łączonych, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,
   6. nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci ani na chwilę bez opieki; gdy nauczyciel musi wyjść, oddziałem powinna zająć się osoba z obsługi (woźna, pomoc nauczyciela); nauczyciel powinien ograniczyć do minimum swoją nieobecność,
   7. nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika – w takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale,
   8. współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu,
   9. informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, w oddziale (kontrakty).
  3. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami.
  4. Nauczyciel planuje pracę z dziećmi, opracowując plan pracy zgodnie z decyzją rady pedagogicznej:
   1. realizuje zaplanowaną tematykę w dowolnym czasie w ciągu jednego lub kilku dni, tygodnia, miesiąca,
   2. plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci,
   3. plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci zgodną z podstawą programową,
   4. część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogoda.
  5. Do zakresu zadań nauczyciela należy:
   1. prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci przy wykorzystaniu uzyskanych informacji o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej; obserwacje przeprowadza się dwa razy w roku i dokumentuje je arkuszem diagnostycznym,
   2. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (w październiku–listopadzie) – nauczyciele dzieci s pięcioletnich, objętych wychowaniem przedszkolnym,
   3. przeprowadzenie kolejnej diagnozy (w kwietniu), której wynik będzie pomocny rodzicom w podjęciu decyzji dotyczącej rozpoczęcia przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,
   4. opracowanie w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej i realizowanie indywidualnego dla każdego dziecka programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka,
   5. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
   6. stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,
   7. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
   8. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
   9. przygotowanie do 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci pięcioletnich.
  6. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
  7. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedą.
  8. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.
  9. Nauczyciel współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci w ramach następujących form współpracy:
   1. uzyskiwania informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i w danym miesiącu,
   2. przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:
    • organizowanie zebrań ogólnych i grupowych w zależności od potrzeb oraz zajęć otwartych co najmniej dwa razy w roku,
    • organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku oraz dyskusji na tematy wychowawcze,
    • przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych informacji o rodzinie;
   3. uczestnictwa rodziców w zajęciach, wycieczkach, uroczystościach,
   4. prezentowania „gazetki” dla rodziców o tematyce pedagogicznej,
   5. informowania rodziców na tematy bieżącego życia oddziału i przedszkola,
   6. systematycznego eksponowania prac dzieci.
  10. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.
  11. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
  12. Do zadań nauczyciela należy wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy na placówce.
  13. Do zadań nauczyciela należy nadzorowanie i kontrolowanie w szatni schodzenia się dzieci do przedszkola i rozchodzenia do domu, wydawanie dzieci tylko osobom upoważnionym do odbioru dziecka z przedszkola.
  14. W trosce o bezpieczeństwo dzieci nauczyciel przestrzega następujących zasad:
   • podczas zabaw i zajęć wychowankowie powinni być w zasięgu wzroku nauczyciela, czuwać nad bezpieczeństwem nie tylko fizycznym, ale także psychicznym dziecka, przestrzegając zasady respektowania praw dziecka;
   • w czasie spacerów i wycieczki nauczyciel zapewnia dzieciom opiekę 1 opiekun na 15 dzieci, dokumentuje cel wycieczki i liczbę uczestników wypełniając Kartę Wycieczki.
   • czuwać nad stanem sprzęty, zabawek oraz mebli, aby ni zagrażały bezpieczeństwu dzieci; usuwać sprzęty zagrażające życiu, bezpieczeństwu, zdrowiu dziecka;
   • nie pozostawiać dzieci bez opieki;
   • czuwać aby dzieci były odbierane przez osoby do tego upoważnione, trzeźwe;
   • powiadamiać dyrektora i rodziców o zdarzeniach i wypadkach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka. W uzasadnionych przypadkach udzielać pierwsze pomocy dzieciom, wzywać pogotowie.
   • kształtować u dzieci świadomość z zakresu edukacji prozdrowotnej,
   • zgłaszać do dyrektora placówki , jeśli zauważy jakiekolwiek przejawy mogące świadczyć, że dziecko jest krzywdzone przez opiekunów, że nosi ślady bicia, znęcania się , molestowania seksualnego;
  15. Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności:
   1. prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron dzieci;
   2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka;
   3. udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb;
   4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
   5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym;
   6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
   7. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  16. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:
   1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka;
   2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowana jej zaburzeń;
   3. podejmowanie działań profilaktycznych-zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej w współpracy z rodzicami dzieci;
   4. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  17. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
   1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
   2. prowadzenie zajęć kompensacyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
   3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z z rodzicami dzieci;
   4. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogiczej;

  §17
  Zadania pracowników administracyjno-obsługowych

  1. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
  2. Zatrudniony personel obsługowy jest współodpowiedzialny za efekty pracy opiekuńczo-wychowawczej poprzez:
   1. pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na zewnątrz budynku,
   2. opiekę w czasie spacerów i wycieczek,
   3. pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety,
   4. udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,
   5. udział w dekorowaniu sali,
   6. pomoc przy dzieciach w innych sytuacjach tego wymagających.
  3. Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, m.in.:
   1. zgłasza wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola,
   2. wspomaga nauczyciela (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny) w opiece nad dziećmi w sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych sytuacjach,
   3. nadzoruje i kontroluje w szatni schodzenie się dzieci do przedszkola i rozchodzenie do domu, wydaje dzieci tylko osobom upoważnionym do ich odbioru z przedszkola.

  §18
  Wychowankowie przedszkola

  1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat.
  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku. Za szczególnie uzasadniony przypadek uznaje się wystąpienie co najmniej jednej okoliczności:
   1. wykorzystanie kart zgłoszeń do przedszkola wszystkich dzieci w wieku trzech–sześciu lat oczekujących na miejsce w przedszkolu,
   2. dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
   3. wniosek o przyjęcie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice pracują,
   4. wniosek o przyjęcie dotyczy dziecka z rodziny niepełnej,
   5. wniosek o przyjęcie dotyczy dziecka, którego starsze rodzeństwo już uczęszcza do przedszkola.
  3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej sześciu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy dziesięć lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy dziesięć lat.
  4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  5. Dziecko w wieku pięciu lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
  6. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 5, są obowiązani: dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola.

  §19
  Zasady przyjęć do przedszkola

  1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica.
  2. Wniosek zawiera:
   1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
   2. imiona i nazwiska rodziców kandydata,
   3. adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
   4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają,
   5. wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego (kolejność od najbardziej do najmniej preferowanych).
  3. Do wniosku dołącza się:
   • dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w ust. 9 odpowiednio:
    1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
    2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.),
    3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
    4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.),
    5. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący,
    6. oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata (jeżeli organ prowadzący określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata),
  4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b–d są składane w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu – zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) – lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
  5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 3, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
  7. Postępowanie rekrutacyjne jest etapowe.
  8. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Zielonka.
  9. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
   1. wielodzietność rodziny kandydata,
   2. niepełnosprawność kandydata,
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
   7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  10. Kryteria wskazane w ust. 9 mają taką samą wartość.
  11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub, jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez Organ Prowadzący (Kryteria opracowane na podstawie art. 20 c ust. 4 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 06.12.2013 r. , z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi oraz lokalnych potrzeb społecznych. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określa art. 20t. pkt.2 ustawy z dnia 06.12.2013 – o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
  12. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ust. 1–12, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne przy zastosowaniu przepisów ustępów poprzedzających.
  13. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające

  §20
  Komisja rekrutacyjna

  1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
  2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
   1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
   2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
   3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

  §21
  Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego

  1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo nie zakwalifikowaniu kandydata.
  2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
  3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
  4. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
  5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
  6. W terminie siedmiu dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
  7. Uzasadnienie sporządza się w terminie pięciu dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  8. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  9. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

  §22
  Prawa i obowiązki wychowanków

  1. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526), w szczególności prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego poprzez:
   1. przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dziecka i możliwościami placówki,
   2. organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie,
   3. właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu,
   4. uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z możliwościami percepcyjnymi dziecka,
   5. zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,
   6. zaspokajanie potrzeb własnych,
   7. doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań,
   8. przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie,
   9. współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu,
   10. zabawę oraz wybór towarzysza zabawy,
   11. ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
   12. wyrażanie własnych sądów i opinii,
   13. poszanowanie godności osobistej,
   14. tolerancję,
   15. akceptację,
   16. zrozumienie indywidualnych potrzeb,
   17. poszanowanie własności,
   18. indywidualne tempo rozwoju.
  2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
   1. przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł (m.in. sprzątać po skończonej zabawie i pracy, pilnować swojej zabawki przyniesionej z domu),
   2. przestrzegać ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa,
   3. próbować ubierać i rozbierać się przy pomocy osoby dorosłej (trzy–czterolatki),umieć się ubrać, rozebrać oraz wiązać sznurowadła (pięcio–sześciolatki),samodzielnie posługiwać się sztućcami,
   4. samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne,
   5. wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości,
   6. przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej,
   7. szanować wytwory innych dzieci,
   8. godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem.

  §23
  Obowiązki rodziców

  1. Do podstawowych obowiązków rodziców/prawnych opiekunów dziecka należy:
   1. respektowanie niniejszego statutu,
   2. respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,
   3. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców/prawnych opiekunów osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
   4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
   5. niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
   6. zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
   7. zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
   8. wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
   9. inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

  §24
  Prawa rodziców

  1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
  2. Rodzice mają prawo do:
   1. zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,
   2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,
   3. uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do jego potrzeb,
   4. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
   5. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
   6. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i organowi nadzorującemu pracę pedagogiczną.

  §25
  Zasady odpłatności za przedszkole

  1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin.
  2. Przedszkole pobiera opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony przez organ prowadzący zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty, jak również opłaty za korzystanie z posiłków. Nie pobiera się opłaty za nauczanie, opiekę i pobyt za dzieci które ukończyły 6 lat i uczęszczają do oddziału „0”.
  3. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez dzieci z posiłków nie wlicza się wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania stołówki.
  4. Rodzic/prawny opiekun dziecka korzystającego z dwóch lub trzech posiłków zobowiązany jest do comiesięcznej odpłatności za wyżywienie dziecka w placówce.
  5. Dzieci przebywające w przedszkolu mogą korzystać z dwóch lub trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek):
   1. koszt żywienia dzieci pokrywają rodzice w 100 proc., w zależności od liczby spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym płatnym z góry:
    • dzieci korzystających z trzech posiłków – 100 proc. stawki żywieniowej,
    • dzieci korzystających z dwóch posiłków – 80 proc. stawki żywieniowej,
   2. wysokość dziennej stawki żywieniowej, ustala ( w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Zielonka) i podaje do wiadomości rodzicom dyrektor, na pierwszym zebraniu ogólnym.
   3. za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu należy się zwrot kosztów żywienia, które są potrącane z odpłatności w następnym miesiącu; o dłuższej nieobecności dziecka należy powiadomić placówkę.
  6. Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole:
   1. rodzice zobowiązani są do dokonywania wpłat za przedszkole do 5. dnia danego miesiąca z góry,
   2. opłaty dokonują rodzice w sekretariacie lub przelewem (pocztowym, bankowym lub internetowym) na konto bankowe przedszkola,
   3. wysokość opłaty za przedszkole, po uwzględnieniu przysługujących odliczeń, podawana jest rodzicom pierwszego dnia roboczego danego miesiąca,
   4. zaleganie z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego miesiąca spowoduje rozwiązanie umowy na pobyt dziecka w przedszkolu.
   5. rodzice posiadający Kartę Rodziny ( Rodziny wielodzietne posiadające 3 i wiecej dzieci) mają prawo do ulgi 50% od opłat obowiązujących za pobyt i wyżywieni w przedszkolu.
  7. Sposób dożywiania dzieci nie korzystających z żywienia w przedszkolu: dzieci niekorzystające z wyżywienia w przedszkolu mają możliwość spożycia drugiego śniadania (przygotowanego przez rodzica) według zasad ustalonych przez dyrektora w porozumieniu z rodzicami.
  8. Zasady korzystania z wyżywienia pracowników przedszkola:
   1. z wyżywienia w przedszkolu mogą korzystać pracownicy przedszkola jedynie za pełną odpłatnością na zasadach ustalonych przez organ prowadzący,
   2. w cenę posiłków wkalkulowane są koszty zakupu surowca zużytego do sporządzenia posiłków oraz ustalony przez dyrektora ryczałt na koszty administracyjno-rzeczowe, który obejmuje:
    • wynagrodzenie pracowników przygotowujących posiłki,
    • zużycie mediów (energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, ścieków),
    • inne wydatki rzeczowe związane z zakupem środków czystości.

  §26
  Skreślenie dziecka z listy wychowanków

  1. Dyrektor w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
   1. systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole (za okres miesiąca), nieobecności dziecka (ponad miesiąc) i niezgłoszenia tego faktu przedszkolu,
   2. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,
   3. utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie.
  2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice/prawni opiekunowie otrzymują na piśmie z uzasadnieniem. Od decyzji przysługuje odwołanie do kuratora oświaty w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia rodzicom dziecka.
  3. Skreślenie dziecka z listy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.
  4. Dziecko pięcioletnie może zostać przeniesione do oddziału pięciogodzinnego w przedszkolu, do którego uczęszcza, do innego przedszkola lub do szkoły, gdzie będzie realizować podstawę programową, w przypadku nieuregulowania przez rodzica/prawnego opiekuna zaległości miesięcznej z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

  §27
  Dokumentacja przedszkola

  1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
  2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

  §28
  Współdziałanie organów przedszkola:

  1. Organy działające w przedszkolu współdziałają ze sobą tak, aby:
   1. zapewnić każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych Ustawą o Systemie Oświaty.
   2. umożliwić rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola;
   3. zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych działaniach lub decyzjach.
  2. Każdy organ przedszkola może włączyć się do rozwiązania konkretnych problemów przedszkola, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
  3. Współdziałanie organów ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, przestrzegania Konwencji o prawach dziecka i podnoszenie poziomu pracy placówki.

  §29
  Zasady rozwiązywania sporów

  1. Organem właściwym do rozwiązywania sporów między organami przedszkola jest dyrektor.
  2. Spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga się w drodze negocjacji i mediacji z zachowaniem swobodnego działania w ramach swoich kompetencji.
  Przewodnicząca Rady Pedagogicznej
  Katarzyna Bąkowska
  Rada Pedagogiczna w składzie:
  Jolanta Borkowska
   
  Jolanta Jacaszek
   
  Danuta Olszewska
   
  Katarzyna Czaplicka-Młotkowska
   
  Bogumiła Andrejew
   
  Maria Ratyńska
   
  Daria Goldewicz
   
  Magdalena Czerwińska
   
  Iwona Żebrowska